ΣΚΟΠΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

Η αξιοποίηση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  Ως «περιουσία» του Πανεπιστημίου που υπόκειται στην αξιοποίηση και διαχείριση της ΑΕ νοούνται τα παντός είδους ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος, τα οποία παραχωρούνται σε αυτήν, με απόφαση της Συγκλήτου.

Για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού στις δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνονται:

α) η πλήρης καταγραφή και δημιουργία ενημερωμένου αρχείου της κινητής και ακίνητης περιουσίας που της έχει παραχωρηθεί από το Ίδρυμα,

β) η επιδίωξη για τη λήψη χαριστικών ή μη παροχών και χρηματοδοτήσεων από οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα προοριζόμενων για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών ή ερευνητικών σκοπών του πανεπιστημίου και τη βελτίωση των συνθηκών διαμονής και εργασίας των φοιτητών και του προσωπικού,

γ) η αποκλειστική διοίκηση και η επιμελής και η σύμφωνη με τους κανόνες της τακτικής εκμετάλλευσης διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας και των πάσης φύσεως πόρων και εσόδων του πανεπιστημίου

  δ) η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του πανεπιστημίου που πραγματοποιείται από τη μία πλευρά με την επιλογή των κατάλληλων εκάστοτε ακινήτων που προορίζονται για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του ιδρύματος, και από την άλλη πλευρά με την πώληση, ανταλλαγή, εκμίσθωση και εν γένει παραχώρηση της χρήσης των υπολοίπων με στόχο την απόκτηση κατά πλήρη κυριότητα ή τη χρήση άλλων ακινήτων προσφορών για την ικανοποίηση των άμεσων και απώτερων στεγαστικών και άλλων αναγκών του πανεπιστημίου.

ε) η χρησιμοποίηση του προϊόντος από τις παραπάνω διαχειριστικές πράξεις, όπως ακόμα και των ίδιων διαθέσιμων της Εταιρείας για τη χρηματοδότηση έργων ανέγερσης και διαρρύθμισης κτιρίων ή άλλων χώρων στα πλαίσια των στεγαστικών προγραμμάτων του πανεπιστημίου και προμήθειας πάσης φύσεως εξοπλιστικού υλικού των πανεπιστημιακών μονάδων που είναι απαραίτητος για τη διεξαγωγή και ανάπτυξη της της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διδασκαλίας, καθώς για την αμοιβή σχετικών εργασιών,

στ) η φροντίδα για την εκπόνηση και εκτέλεση με τους πόρους που διαχειρίζεται η Εταιρεία προγραμμάτων στέγασης και λειτουργίας των υπηρεσιακών και εκπαιδευτικών και λοιπών μονάδων του πανεπιστημίου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους τεχνικούς φορείς του ιδρύματος,

ζ) η αποδοχή στο όνομα και για λογαριασμό του πανεπιστημίου δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών που προέρχονται από οποιαδήποτε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

η) η συμβολή στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου.