Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του κυλικείου στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Βόλος, 10/ 06/ 2024

Αρ. Πρωτ.: 5275

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ν.Π.Ι.Δ. (με αρ. Γε.ΜΗ 123177844000),  προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες προσφορές και δυνατότητα προφορικής βελτίωσης μέχρι αναδείξεως του τελικού πλειοδότη, για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επί της οδού Β. Γρίβα 11-13 στην Καρδίτσα. Το μίσθιο περιλαμβάνει ένα κυλικείο που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου Α του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επί της οδού Β. Γρίβα 11-13 στην Καρδίτσα, εμβαδού 54 περίπου τ.μ. 

Κατώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος (τιμή έναρξης της πλειοδοσίας) ορίζεται το ποσό των διακοσίων πενήντα  ευρώ (250,00 €). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 28/06/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 το μεσημέρι (ώρα προσέλευσης 12:45 - 13:00) στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται επί της οδού Ιάσονος 62 στον 4ο όροφο, στο Βόλο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν το συνημμένο αρχείο  για να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στο τηλέφωνο 24210 -74378 (κα. Γεωργία Σιαπάτη).  

Αρχείο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο

Βόλος, 10/ 06/2024

Αρ. Πρωτ: 5274 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ν.Π.Ι.Δ. (με αρ. Γε.ΜΗ 123177844000),  προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες προσφορές και δυνατότητα προφορικής βελτίωσης μέχρι αναδείξεως του τελικού πλειοδότη, για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που βρίσκεται στη Σχολή  Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην περιοχή Φυτόκου στο Βόλο. Το μίσθιο αφορά έναν κυρίως χώρο εμβαδού 29,16 τ.μ. και μια αποθήκη εμβαδού 21,06 τ.μ., εντός του οποίου υπάρχει εξοπλισμός κυλικείου και συγκεκριμένα μια παγομηχανή, λάντζα, πάγκοι και ερμάρια με ποτηριέρα- ανοξείδωτες κατασκευές. Κατώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος (τιμή έναρξης της πλειοδοσίας) ορίζεται το ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900,00 €). 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 28/06/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. (ώρα προσέλευσης 11:45 - 12:00) στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται επί της οδού Ιάσονος 62 στον 4ο όροφο, στο Βόλο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν το συνημμένο αρχείο  για να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στο τηλέφωνο 24210 -74378 (κα. Γεωργία Σιαπάτη).  

Αρχείο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Όροι εκμίσθωσης του Κυλικείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία

Βόλος, 07/06/ 2024

Αρ. Πρωτ.: 5273

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΑΔΠ-ΠΘ) Ν.Π.Ι.Δ.,  προσκαλεί ενδιαφερόμενους για την εκμίσθωση κυλικείου ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που βρίσκεται στη Λαμία, στις εγκαταστάσεις του πρώην ΤΕΙ.

Το μίσθιο αφορά:

i)       ισόγειο χώρο εμβαδού 499,51 περίπου τ.μ., που περιλαμβάνει 1 αίθουσα, 1 παρασκευαστήριο, 1 χώρο σερβιρίσματος, 7 WC, 1 WC ΑΜΕΑ και 1 αποθήκη και

ii)      υπόγειο χώρο εμβαδού 499,51 περίπου τ.μ., που περιλαμβάνει 1 μηχανοστάσιο, 1 λεβητοστάσιο, 1 αντλιοστάσιο και 2 αποθήκες.

Η εκμίσθωση είναι τριετής και αρχίζει από 1η Σεπτεμβρίου 2024, με δυνατότητα παράτασης της διάρκειάς της, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με κοινή έγγραφη συμφωνία εφόσον το θελήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη και σε μίσθωμα όχι χαμηλότερου του μισθώματος του τελευταίου μήνα της τριετούς σύμβασης και υπό την προϋπόθεση ότι ο μισθωτής δε θα έχει κατά το χρόνο αυτό (λήξη της 3ετίας) εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις οποιασδήποτε φύσεως που απορρέουν από τη σύμβαση μισθώσεως (από τη μίσθωση).

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται μηνιαίως και εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου ημερολογιακού μήνα σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει η Εταιρία. 

Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) πλέον ποσοστού 3,6% τέλος χαρτοσήμου που θα βαρύνει το μισθωτή και θα είναι σταθερό καθ’ όλη την τριετία. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβληθούν από τον υποψήφιο μισθωτή είναι: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση, που έχει εκδοθεί ψηφιακά, μέσω gov.gr ο συμμετέχων θα αναφέρει ότι:

α)     έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας Προκήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,

β)     το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως Κυλικείο και μόνον,

γ)     δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.

δ)     δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας,

ε)     δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση του δημοσίου,

στ)   δεν έχει κάνει αποδεδειγμένα ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται από την Εταιρία για την παρούσα διακήρυξη.

ζ)   παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Εταιρίας για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού

η)     παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του, για τη διακράτηση και την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, πόλη, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, email, ΑΦΜ και ΔΟΥ, τα οποία γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρία μέσω της συμμετοχής του στο διαγωνισμό ή με άλλο τρόπο, με σκοπό την πρόσβαση και χρήση τους από την Εταιρία, για τους σκοπούς αυτούς

2. Εφόσον πρόκειται για εταιρίες

Αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας με τις τυχόν τροποποιήσεις του συνοδευόμενο από Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. (μεταβολών) πρόσφατης ημερομηνίας (εντός μηνός)

Πιστοποιητικό εκπροσώπησης του Γ.Ε.Μ.Η. πρόσφατης ημερομηνίας (εντός μηνός)

3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου ταυτότητας

4.  Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, που ισχύουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού.

5.  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, πρωτότυπο, έκδοσης τελευταίου τριμήνου. Προκειμένου περί νομικού προσώπου, θα πρέπει να κατατεθεί απόσπασμα ποινικού μητρώου των νόμιμων εκπροσώπων του.

6. Αποδεικτικά συναφούς εμπειρίας στο αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε συναφή επαγγέλματα. Η προηγούμενη εμπειρία του υποψηφίου στην εξυπηρέτηση κοινού σε δραστηριότητες κυλικείων, αναψυκτηρίων, καφέ κ.α. μπορεί να αποδειχθεί με την προσκόμιση των σχετικών συμβάσεων ή βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης από πλευράς της αναθέτουσας αρχής ή με την προσκόμιση αντιγράφου της σχετικής άδειας λειτουργίας ή με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό με την οποία θα δηλώνεται η εκμετάλλευση ή μη άλλων κυλικείων ή συναφών επιχειρήσεων και ποιες είναι αυτές ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν το συνημμένο αρχείο  για να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους εκμίσθωσης του Κυλικείου. 

Φωτογραφίες χώρου

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Εικόνα 4

Εικόνα 5

Εικόνα 6

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων εργατών γης ορισμένου χρόνου για τον ελαιώνα του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Πάου Αργαλαστής

Βόλος, 01/ 03/ 2024

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:5135

Η ΕΑΔΠ-ΠΘ, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τέσσερις (4) θέσεις ορισμένου χρόνου για την καλλιέργεια του ελαιώνα του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Πάου  Αργαλαστής που διαχειρίζεται η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η διάρκεια της σύμβασης για τις τέσσερις (4) θέσεις θα είναι ενός (1) μηνός, από 09/03/2024 μέχρι 08/04/2024. Η αμοιβή καθώς και οι όροι της σύμβασης θα είναι σύμφωνες με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων θα πρέπει να γνωρίζουν Ελληνικά και να διαθέτουν:

1) Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υπηρεσίες καλλιέργειας ελαιώνα

2) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και νομικού εγγράφου που αποδεικνύει την νόμιμη παραμονή στη χώρα

3) Προτιμώνται μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τις θέσεις εργασίας γίνεται με αίτησή τους προς την ΕΑΔΠ-ΠΘ εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (δηλαδή μέχρι  08/03/2024).

Πληροφορίες για την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας μπορούν να αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα http://www.eadp.uth.gr/

Η αίτηση των υποψηφίων θα περιλαμβάνει εκτός της αίτησης και τα παραπάνω  δικαιολογητικά και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο emailetap@uth.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 24210 – 74636

Επισυνάπτεται έντυπο της αίτησης

Αίτηση συμμετοχής

Κείμενο πρόσκλησης

2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία

Βόλος, 20/ 02/ 2024

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5121

2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ν.Π.Ι.Δ. (με αρ. Γε.ΜΗ 123177844000),  επαναπροκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες προσφορές και δυνατότητα προφορικής βελτίωσης μέχρι αναδείξεως του τελικού πλειοδότη, για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που βρίσκεται στη Λαμία, στις εγκαταστάσεις του πρώην ΤΕΙ. Το μίσθιο αφορά ισόγειο χώρο εμβαδού 499,5 τ.μ., που περιλαμβάνει 1 αίθουσα, 1 παρασκευαστήριο, 1 χώρο σερβιρίσματος, 7 WC, 1 WC ΑΜΕΑ, μία αποθήκη καθώς και υπόγειο χώρο εμβαδού επίσης 499,5 τ.μ. Κατώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος (τιμή έναρξης της πλειοδοσίας) ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων πενήντα ευρώ (550,00 €). 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 01/03/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. (ώρα προσέλευσης 11:45 - 12:00) στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται επί της οδού Ιάσονος 62 στον 4ο όροφο, στο Βόλο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν το συνημμένο αρχείο  για να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στο τηλέφωνο 24210 -74378 (κα. Γεωργία Σιαπάτη).   

Αρχείο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Φωτογραφίες χώρου

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Εικόνα 4

Εικόνα 5

Εικόνα 6

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία

Βόλος, 30/ 01/ 2024

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5078

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ν.Π.Ι.Δ. (με αρ. Γε.ΜΗ 123177844000),  προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες προσφορές και δυνατότητα προφορικής βελτίωσης μέχρι αναδείξεως του τελικού πλειοδότη, για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που βρίσκεται στη Λαμία, στις εγκαταστάσεις του πρώην ΤΕΙ. Το μίσθιο αφορά ισόγειο χώρο εμβαδού 499,5 τ.μ., που περιλαμβάνει 1 αίθουσα, 1 παρασκευαστήριο, 1 χώρο σερβιρίσματος, 7 WC, 1 WC ΑΜΕΑ, μία αποθήκη καθώς και υπόγειο χώρο εμβαδού επίσης 499,5 τ.μ. Κατώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος (τιμή έναρξης της πλειοδοσίας) ορίζεται το ποσό των χιλίων ευρώ (1000,00 €). 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 16/02/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. (ώρα προσέλευσης 11:45 - 12:00) στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται επί της οδού Ιάσονος 62 στον 4ο όροφο, στο Βόλο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν το συνημμένο αρχείο  για να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στο τηλέφωνο 24210 -74378 (κα. Γεωργία Σιαπάτη).   

 

Αρχείο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Φωτογραφίες χώρου

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Εικόνα 4

Εικόνα 5

Εικόνα 6

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ορισμένου χρόνου για το Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Πάου Αργαλαστής.

Βόλος, 11/4/2023

 

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ορισμένου χρόνου για το Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Πάου Αργαλαστής»

Η ΕΑΔΠ-ΠΘ απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Πάου Αργαλαστής που διαχειρίζεται η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 6μηνη, από 24/04/2023 μέχρι 27/10/2023. Η αμοιβή καθώς και οι όροι της σύμβασης θα είναι σύμφωνες με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης του πρέπει να έχουν την ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να γνωρίζουν Ελληνικά και να διαθέτουν:

  1. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υπηρεσίες καθαριότητας
  2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή νομικού εγγράφου που αποδεικνύει την νόμιμη παραμονή στη χώρα
  3. Προτιμώνται μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τις θέσεις καθαριότητας γίνεται με αίτησή τους προς την ΕΑΔΠ-ΠΘ εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (δηλαδή μέχρι 21/04/2023).

Πληροφορίες για την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας μπορούν να αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα http://www.eadp.uth.gr/

Ο φάκελος υποψηφιότητας με την ένδειξη ««Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ορισμένου χρόνου για το Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Πάου Αργαλαστής», που θα περιλαμβάνει την αίτηση και τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο email: etap@uth.gr ή με οποιοδήποτε μέσο ταχυμεταφοράς απευθείας στην Γραμματεία της Εταιρείας, Ιάσονος 62, Βόλος 38221, 2ος Όροφος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 24210 - 74636

Κατεβάστε σε PDF την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Υπεύθυνου Παραγωγής του Τυπογραφείου

Βόλος, 04/ 01/ 2023

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4559

Η ΕΑΔΠ-ΠΘ απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Υπεύθυνου Παραγωγής  του Τυπογραφείου του ειδικού Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».

Ο Υπεύθυνος Παραγωγής αναφέρεται στον Διευθυντή της ΕΑΔΠ-ΠΘ, είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του, τις σχέσεις με τους προμηθευτές και τους πελάτες της Εταιρίας, και την υλοποίηση των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που του ανατίθενται στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης (business plan) της ΕΑΔΠ-ΠΘ,  υπό την εποπτεία του Διευθυντή και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Η θητεία του τυπογράφου θα είναι 6μηνη (δοκιμαστική περίοδος) και μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΑΔΠ-ΠΘ μετά από αξιολόγηση.

Η αμοιβή καθώς και οι όροι της σύμβασης θα καθοριστούν από το Δ.Σ. της ΕΑΔΠ-ΠΘ.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης του Τυπογραφείου πρέπει να έχουν την ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν:

1) Πτυχίο Τεχνολόγου Γραφικών Τεχνών Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμου του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ και Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας της Αγγλικής Γλώσσας ή/και

2) Αποδεδειγμένη εμπειρία διοίκησης τουλάχιστον 10 (δέκα) ετών εκτυπωτικής μονάδας ή τυπογραφείου, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και καλή γνώση του συναλλακτικού κύκλου των πελατών και των προμηθευτών.

3) Εμπειρία τουλάχιστον 10 (δέκα) ετών στο χειρισμό των σύγχρονων μηχανημάτων γραφικών τεχνών, στην παραγωγή ψηφιακών εκτυπώσεων και εκτυπώσεων μεγάλου μεγέθους, καθώς και στο σχεδιασμό εντύπων και βιβλίων.

4) Ομαδικό πνεύμα, υψηλή προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος και να είναι προσανατολισμένοι στην επίτευξη αποτελεσμάτων.

Η θέση του Υπεύθυνου Παραγωγής του Τυπογραφείου είναι πλήρους απασχόλησης, όπως ορίζεται από την τρέχουσα εργατική νομοθεσία.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση γίνεται με αίτησή τους προς την ΕΑΔΠ-ΠΘ εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας σε 2 ημερήσιες εφημερίδες και την ιστοσελίδα της Εταιρίας (δηλαδή μέχρι 16/1/2023) και πρέπει να συνοδεύεται από:

1. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται τα προσόντα και τα στοιχεία του ενδιαφερομένου.

2. Αποδεικτικά των αναφερόμενων στο βιογραφικό σημείωμα προσόντων και στοιχείων, που έχουν αποκτηθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Οι τίτλοι σπουδών θα υποβληθούν σε επικυρωμένα αντίγραφα, προκειμένου δε για τίτλους σπουδών εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από τους αρμόδιους φορείς.

3. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

4. Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνουν α) ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή περιορισμοί  του άρθρου 8 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και β) ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί (για τους άνδρες).

Πληροφορίες για την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας μπορούν να αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα http://www.eadp.uth.gr/

Ο φάκελος υποψηφιότητας με την ένδειξη «Πρόσκληση ΕΑΔΠ-ΠΘ για τη θέση Υπεύθυνου Παραγωγής του Τυπογραφείου της «Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», ο οποίος θα περιλαμβάνει την αίτηση και τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλεται ιδιοχείρως ή με οποιοδήποτε μέσο ταχυμεταφοράς απευθείας στην Γραμματεία της Εταιρείας, Ιάσονος 62, Βόλος 38221, 2ος Όροφος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Γ. Σιαπάτη (τηλ.: 24210-74378)

 

Κατεβάστε σε PDF την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους του ΠΘ για απόσπαση στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας στον Βόλο

Βόλος 23/12/2022

«Ανακοίνωση παράτασης για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους του ΠΘ για απόσπαση στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας στον Βόλο»

Ανακοινώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής φάκελου υποψηφιότητας στην υπ΄ αρ. πρωτ. 4513/ 12.12.2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους του ΠΘ για απόσπαση στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας στον Βόλο παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022.

 

 

Βόλος, 12/12/2022
Αρ. Πρωτ.: 4513
 

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους του ΠΘ για απόσπαση στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας στον Βόλο».

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ειδικό Ν.Π.Ι.Δ., απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (δημοσίου δικαίου ή ΙΔΑΧ) οποιασδήποτε ειδικότητας για απόσπαση στην ΕΑΔΠ βάσει του άρθρου 266 του νόμου 4597/2022, για να αναλάβει τη διαχείριση των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Θεσσαλίας.


Η μέγιστη χρονική διάρκεια της απόσπασης στην «Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» είναι πέντε (5) έτη. Το ωράριο εργασίας είναι το ίδιο με των υπολοίπων υπαλλήλων του ΠΘ και ο χώρος εργασίας τα νέα γραφεία της ΕΑΔΠ, Ιάσονος 62, Βόλος, 2ος Όροφος.

Τα συγκεκριμένα καθήκοντα θα είναι:
α. Προκήρυξη διαγωνισμών για την εκτύπωση συγγραμμάτων,
β. Σύνταξη συμφωνητικών με συγγραφείς, προμηθευτές, σημεία διανομών κλπ.
γ. Έκδοση ISBN, ISSN,
δ. Κοστολόγηση συγγραμμάτων στον ΕΥΔΟΞΟ- επικοινωνία με το Υπ. Παιδείας
ε. Αποστολές συγγραμμάτων στον ΕΥΔΟΞΟ και σε σημεία διανομής και έκδοση
των σχετικών παραστατικών,
στ. Συνεργασία με το Τυπογραφείο των ΠΕΘ και προγραμματισμός ανατυπώσεων
ζ. Εκκαθάριση συγγραφικών δικαιωμάτων και έκδοση σχετικών παραστατικών

Πληροφορίες για τις ΠΕΘ μπορούν να αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα https://press.uth.gr/ 

Ο φάκελος υποψηφιότητας με την ένδειξη «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας» στον Βόλο, που θα περιλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά προϋπηρεσίας θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο email: etap@uth.gr ή με οποιοδήποτε μέσο ταχυμεταφοράς απευθείας στην Γραμματεία της Εταιρείας, Ιάσονος 62, Βόλος 38221, 2ος Όροφος, μέχρι τις 23/12.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 24210 – 74378.

 

Κατεβάστε σε PDF την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΒΙΟΛΟΓΙΑ»

Βόλος, 06/10/2022

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4380

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΒΙΟΛΟΓΙΑ»

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την επιλογή Αναδόχου, (άρθρο 22/ iii του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΑΔΠ: Μέρος Ε΄- Κανονισμός Προμηθειών), για την εκτύπωση του βιβλίου «ΒΙΟΛΟΓΙΑ» και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στον κλάδο των υπηρεσιών εκτύπωσης, να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: μέχρι και την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00.
Προσφορές που θα κατατεθούν πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής δεν
γίνονται αποδεκτές.


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί Παρασκευή 14 Οκτωβρίου και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο της
Εταιρείας Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του ΠΘ στον 4ο όροφο, Γραφείο
Συνεδριάσεων, Ιάσονος 62, στο Βόλο.
 

Για πληροφορίες επί των Τεχνικών Προδιαγραφών:

Παπανώτας Στέφανος, 24210 41842, papanotas@uth.gr 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του Κυλικείου στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Π.Θ. στο Βόλο

Βόλος, 26/ 09/ 2022

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4347

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του Κυλικείου στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο.

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ν.Π.Ι.Δ. προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες προσφορές και δυνατότητα προφορικής βελτίωσης μέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη, για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας Π.Θ. που βρίσκεται στο ισόγειο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 07.10.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. (ώρα προσέλευσης 11:15 - 11:30) στα νέα γραφεία μας που βρίσκονται επί της οδού Ιάσονος 62 στον 4ο όροφο, στο Βόλο.

Το μίσθιο περιλαμβάνει ένα κυλικείο εμβαδού 100,00 περίπου τ.μ. που βρίσκεται στο ισόγειο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 78 στο Βόλο (πρώην καπνεργοστάσιο Ματσάγγου).  

Η εκμίσθωση είναι τριετής και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης της διάρκειάς της, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών κατ' ανώτατο όριο, με κοινή έγγραφη συμφωνία εφόσον το θελήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη.

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται μηνιαίως και εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου ημερολογιακού μήνα σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει η ΕΑΔΠ Π.Θ. Σε περίπτωση αναστολής/ διακοπής λειτουργίας κατόπιν εντολής κρατικής αρχής λόγω πανδημίας ή για οποιοδήποτε έκτακτο λόγο θα καταβάλλεται το συμφωνηθέν μίσθωμα εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος.

Κατώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος (τιμή έναρξης της πλειοδοσίας) ορίζεται το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00 €) πλέον ποσοστού 3,6% τέλος χαρτοσήμου που θα βαρύνει το μισθωτή.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ίδιοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους, μέχρι 06.10.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ. (τέλος προθεσμίας), στα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας, στη διεύθυνση Ιάσονος 62, 2ος όροφος, 38221, Βόλος. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν μετά την παραπάνω ημέρα και ώρα, δεν θα γίνουν δεκτές.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: α) Αίτηση, β) Δελτίο ταυτότητας, γ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου που εκδόθηκε μέσα στο τελευταίο τρίμηνο προ της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού, δ) Αντίγραφο μερίδας αρμόδιου υποθηκοφυλακείου για τον υποψήφιο μισθωτή ή εγγυητή.

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών θα πρέπει να είναι χαμηλότερες από τις τιμές που διατίθενται τα είδη αυτά σε όμοιες επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής καθώς και να μην υπερβαίνουν τις ανώτατες τιμές πώλησης των προϊόντων σύμφωνα με άρθρο 115 της Υ.Α. με αρ. 91354 ( ΦΕΚ 2983/Β/2017).

Η τελική επιλογή θα γίνει με κριτήριο αφενός μεν τη συμφερότερη προσφορά, αφετέρου θα αξιολογηθεί και η συναφής εμπειρία στο αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε συναφή επαγγέλματα και το αξιόχρεο του ενδιαφερομένου. Προηγούμενη εμπειρία του υποψηφίου στην εξυπηρέτηση κοινού σε δραστηριότητες κυλικείων, αναψυκτηρίων, καφέ κ.α. θα ληφθεί υπόψη και μπορεί να αποδειχθεί με την προσκόμιση των σχετικών συμβάσεων ή βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης από πλευράς της αναθέτουσας αρχής ή με την προσκόμιση αντιγράφου της σχετικής άδειας λειτουργίας ή με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό με την οποία θα δηλώνεται η εκμετάλλευση ή μη άλλων κυλικείων ή συναφών επιχειρήσεων και ποιες είναι αυτές ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι η εγγύηση για την υπογραφή της μίσθωσης καθορίζεται σε τρία μισθώματα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 24210 -74378 (κα Γ. Σιαπάτη).

 

Αίτηση συμμετοχής

Κατεβάστε σε PDF την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ορισμένου χρόνου για το Αγρόκτημα Πάου Αργαλαστής

Βόλος 22.09.2022

 

Η ΕΑΔΠ, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης ορισμένου χρόνου για αγροτικές εργασίες στο Αγρόκτημα Πάου Αργαλαστής που διαχειρίζεται η «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας». Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δύο (2) μήνες, από 3/10/2022 μέχρι 2/12/2022. Η αμοιβή καθώς και οι όροι της σύμβασης θα είναι σύμφωνες με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης πρέπει να έχουν την ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να γνωρίζουν Ελληνικά και να διαθέτουν: 1) Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υπηρεσίες κλαδέματος ελαιών, καθαρισμού χόρτων και χρήση μηχανημάτων κοπής 2) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή νομικού εγγράφου που αποδεικνύει την νόμιμη παραμονή στη χώρα 3) Προτιμώνται μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση γίνεται με αίτησή τους προς την ΕΑΔΠ-ΠΘ εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (δηλαδή μέχρι 29/9/2022). Πληροφορίες για την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας μπορούν να αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα http://www.eadp.uth.gr/ Ο φάκελος υποψηφιότητας με την ένδειξη ««Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ορισμένου χρόνου για το Αγρόκτημα Πάου  Αργαλαστής», που θα περιλαμβάνει την αίτηση και τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο email: etap@uth.gr ή με οποιοδήποτε μέσο ταχυμεταφοράς απευθείας στην Γραμματεία της Εταιρείας, Ιάσονος 62, Βόλος 38221, 2ος Όροφος. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 24210 74636

Για την Εταιρεία Αξιοποίηση και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Καθηγητής Μιχαήλ Ζουμπουλάκης 

 

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία.

Βόλος, 12/09/ 2022

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4318

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ν.Π.Ι.Δ. προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες προσφορές και δυνατότητα προφορικής βελτίωσης μέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη, για την ανάδειξη μισθωτή του Κυλικείου της Σχολής Θετικών Επιστημών στη Λαμία.   

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 27.09.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. (ώρα προσέλευσης 11:15 - 11:30) στα νέα γραφεία μας που βρίσκονται επί της οδού Ιάσονος 62 στον 4ο όροφο, στο Βόλο.

Το μίσθιο περιλαμβάνει ένα κυλικείο εμβαδού 77,17 περίπου τ.μ. που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επί της οδού  Παπασιοπούλου 2-4 στη Λαμία.

Η εκμίσθωση είναι τριετής και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης της διάρκειάς της, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών κατ' ανώτατο όριο, με κοινή έγγραφη συμφωνία εφόσον το θελήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη.

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται μηνιαίως και εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου ημερολογιακού μήνα σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει η ΕΑΔΠ Π.Θ. Σε περίπτωση αναστολής/ διακοπής λειτουργίας κατόπιν εντολής κρατικής αρχής λόγω πανδημίας ή για οποιοδήποτε έκτακτο λόγο θα καταβάλλεται το συμφωνηθέν μίσθωμα εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος.

Κατώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος (τιμή έναρξης της πλειοδοσίας) ορίζεται το ποσό των εκατόν  πενήντα ευρώ (150,00 €) πλέον ποσοστού 3,6% τέλος χαρτοσήμου που θα βαρύνει το μισθωτή.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ίδιοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους, μέχρι 26.09.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. (τέλος προθεσμίας), στα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας, στη διεύθυνση Ιάσονος 62, 2ος όροφος, 38221, Βόλος. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν μετά την παραπάνω ημέρα και ώρα, δεν θα γίνουν δεκτές.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: α) Αίτηση, β) Δελτίο ταυτότητας, γ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου που εκδόθηκε μέσα στο τελευταίο τρίμηνο προ της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού, δ) Αντίγραφο μερίδας αρμόδιου υποθηκοφυλακείου για τον υποψήφιο μισθωτή ή εγγυητή.

Η τελική επιλογή θα γίνει με κριτήριο αφενός μεν τη συμφερότερη προσφορά, αφετέρου δε την τιμή και την ποιότητα των προσφερόμενων βασικών ειδών (οι τιμές των προσφερόμενων ειδών θα πρέπει να είναι χαμηλότερες από τις τιμές που διατίθενται τα είδη αυτά σε όμοιες επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής καθώς και να μην υπερβαίνουν τις ανώτατες τιμές πώλησης των προϊόντων σύμφωνα με άρθρο 115 της Υ.Α. με αρ. 91354 ( ΦΕΚ 2983/Β/2017)). Τέλος θα αξιολογηθεί και η συναφής εμπειρία στο αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε συναφή επαγγέλματα και το αξιόχρεο του ενδιαφερομένου. Προηγούμενη εμπειρία του υποψηφίου στην εξυπηρέτηση κοινού σε δραστηριότητες κυλικείων, αναψυκτηρίων, καφέ κ.α. θα ληφθεί υπόψη και μπορεί να αποδειχθεί με την προσκόμιση των σχετικών συμβάσεων ή βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης από πλευράς της αναθέτουσας αρχής ή με την προσκόμιση αντιγράφου της σχετικής άδειας λειτουργίας ή με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό με την οποία θα δηλώνεται η εκμετάλλευση ή μη άλλων κυλικείων ή συναφών επιχειρήσεων και ποιες είναι αυτές ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι η εγγύηση για την υπογραφή της μίσθωσης καθορίζεται σε τρία μισθώματα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 24210 -74378 (κα Γ. Σιαπάτη).

 

Αίτηση συμμετοχής

Κατεβάστε σε PDF την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έξι μηνών, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ζωοκόμου νεκροτομείου στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Κτηνιατρικής του

Βόλος 6 Ιουνίου 2022,

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έξι (6) μηνών, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ζωοκόμου νεκροτομείου στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Καρδίτσα».

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ειδικό Ν.Π.Ι.Δ., απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ζωοκόμου  νεκροτομείου για την κάλυψη των αναγκών (ρουτίνας, παροδικών και εποχικών) του Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Καρδίτσα και καλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Κατεβάστε το αρχείο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εδώ

Αίτηση συμμετοχής

Υπεύθυνη Δήλωση 1

Υπεύθυνη Δήλωση 2 (απευθύνεται σε άνδρες)

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση ζωοκόμου γίνεται με αίτησή τους προς την ΕΑΔΠ-ΠΘ εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (δηλαδή μέχρι 14/6/2022).

Πληροφορίες για την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας μπορούν να αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα http://www.eadp.uth.gr/.

Ο φάκελος υποψηφιότητας με την ένδειξη «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έξι (6) μηνών, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ζωοκόμου νεκροτομείου στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Καρδίτσα», που θα περιλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο email: etap@uth.gr ή με οποιοδήποτε μέσο ταχυμεταφοράς απευθείας στην Γραμματεία της Εταιρείας, Ιάσονος 62, Βόλος 38221, Κτίριο Παπαστράτου, 2ος Όροφος.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, έως την άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία. Αιτήσεις που θα κατατεθούν πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής δεν γίνονται αποδεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 24210 – 74636

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ορισμένου χρόνου για το Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Πάου Αργαλαστής

Βόλος, 6/5/2022 

Αρ. Πρωτ.: 4096

Η ΕΑΔΠ, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Πάου Αργαλαστής που διαχειρίζεται η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση.

Προθεσμία υποβολής φακέλου υποψηφιότητας έως την Τρίτη 17 Μαΐου 2022

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 24210 – 74636

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ορισμένου χρόνου για το Αγρόκτημα Πάου Αργαλαστής

Βόλος, 23/3/2022 

Αρ. Πρωτ.: 4009

 

Η ΕΑΔΠ, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης ορισμένου χρόνου για αγροτικές εργασίες στο Αγρόκτημα Πάου Αργαλαστής που διαχειρίζεται η «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας». Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για έξι μήνες, από 1/4/2022 μέχρι 30/9/2022. Η αμοιβή καθώς και οι όροι της σύμβασης θα είναι σύμφωνες με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης πρέπει να έχουν την ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να γνωρίζουν Ελληνικά και να διαθέτουν: 1) Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υπηρεσίες κλαδέματος ελαιών, καθαρισμού χόρτων και χρήση μηχανημάτων κοπής 2) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή νομικού εγγράφου που αποδεικνύει την νόμιμη παραμονή στη χώρα 3) Προτιμώνται μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση γίνεται με αίτησή τους προς την ΕΑΔΠ-ΠΘ εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (δηλαδή μέχρι 30/3/2022). Πληροφορίες για την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας μπορούν να αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα http://www.eadp.uth.gr/. Ο φάκελος υποψηφιότητας με την ένδειξη ««Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ορισμένου χρόνου για το Αγρόκτημα Πάου  Αργαλαστής», που θα περιλαμβάνει την αίτηση και τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο email: etap@uth.gr ή με οποιοδήποτε μέσο ταχυμεταφοράς απευθείας στην Γραμματεία της Εταιρείας, Ιάσονος 62, Βόλος 38221, 2ος Όροφος. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 24210 74636.

 

Για την Εταιρεία Αξιοποίηση και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Καθηγητής Μιχαήλ Ζουμπουλάκης 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο

Βόλος, 23/03/ 2022

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4003

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ν.Π.Ι.Δ. προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες προσφορές και δυνατότητα προφορικής βελτίωσης μέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη, για την ανάδειξη μισθωτή του Κυλικείου της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο.  

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 05.04.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα προσέλευσης 10:30 - 11:00) στα νέα γραφεία μας που βρίσκονται επί της οδού Ιάσονος 62 στον 4ο όροφο, στο Βόλο.

Το μίσθιο περιλαμβάνει ένα κυλικείο αποτελούμενο από έναν κυρίως χώρο εμβαδού 29,16 τ.μ. και μια αποθήκη εμβαδού 21,06 τ.μ. που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην περιοχή Φυτόκο στο Βόλο.

Η εκμίσθωση είναι τριετής και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης της διάρκειάς της, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών κατ' ανώτατο όριο, με κοινή έγγραφη συμφωνία εφόσον το θελήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη.

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται μηνιαίως και εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου ημερολογιακού μήνα σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει η ΕΑΔΠ Π.Θ. Σε περίπτωση αναστολής/ διακοπής λειτουργίας κατόπιν εντολής κρατικής αρχής λόγω πανδημίας ή για οποιοδήποτε έκτακτο λόγο θα καταβάλλεται το συμφωνηθέν μίσθωμα εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος.

Κατώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος (τιμή έναρξης της πλειοδοσίας) ορίζεται το ποσό των οχτακοσίων ευρώ (800,00 €) πλέον ποσοστού 3,6% τέλος χαρτοσήμου που θα βαρύνει το μισθωτή.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ίδιοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους, μέχρι 04.04.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. (τέλος προθεσμίας), στα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας, Ιάσονος 62, 2ος όροφος. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν μετά την παραπάνω ημέρα και ώρα, δεν θα γίνουν δεκτές.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: α) Αίτηση, β) Δελτίο ταυτότητας, γ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου που εκδόθηκε μέσα στο τελευταίο τρίμηνο προ της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού, δ) Αντίγραφο μερίδας αρμόδιου υποθηκοφυλακείου για τον υποψήφιο μισθωτή ή εγγυητή.

Η τελική επιλογή θα γίνει με κριτήριο αφενός μεν τη συμφερότερη προσφορά, αφετέρου δε την τιμή και την ποιότητα των προσφερόμενων βασικών ειδών (οι τιμές των προσφερόμενων ειδών θα πρέπει να είναι χαμηλότερες από τις τιμές που διατίθενται τα είδη αυτά σε όμοιες επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής καθώς και να μην υπερβαίνουν τις ανώτατες τιμές πώλησης των προϊόντων σύμφωνα με άρθρο 115 της Υ.Α. με αρ. 91354 ( ΦΕΚ 2983/Β/2017)). Τέλος θα αξιολογηθεί και η συναφής εμπειρία στο αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε συναφή επαγγέλματα και το αξιόχρεο του ενδιαφερομένου. Προηγούμενη εμπειρία του υποψηφίου στην εξυπηρέτηση κοινού σε δραστηριότητες κυλικείων, αναψυκτηρίων, καφέ κ.α. θα ληφθεί υπόψη και μπορεί να αποδειχθεί με την προσκόμιση των σχετικών συμβάσεων ή βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης από πλευράς της αναθέτουσας αρχής ή με την προσκόμιση αντιγράφου της σχετικής άδειας λειτουργίας ή με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό με την οποία θα δηλώνεται η εκμετάλλευση ή μη άλλων κυλικείων ή συναφών επιχειρήσεων και ποιες είναι αυτές ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι η εγγύηση για την υπογραφή της μίσθωσης καθορίζεται κατ' ελάχιστο σε τρία μηνιαία μισθώματα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 24210 -74378 (κα Γ. Σιαπάτη).

 

Αίτηση συμμετοχής

Κατεβάστε σε PDF την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του κυλικείου στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Π. Θ.

Βόλος, 11/ 01/ 2022

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3917

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες προσφορές και δυνατότητα προφορικής βελτίωσης μέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη, για την εκμίσθωση κυλικείου που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επί της οδού Τέρμα Ν. Τεμπονέρα στην Καρδίτσα και εμβαδού 64,00 περίπου τ.μ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 24/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. (ώρα προσέλευσης 11:15 - 11:30) στο κτήριο Τσικρίκη στον 1ο όροφο Γαμβέτα 6 και Ιάσονος, στο Βόλο.

Η εκμίσθωση είναι τριετής και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης της διάρκειάς της, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών κατ' ανώτατο όριο, με κοινή έγγραφη συμφωνία.

Κατώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος (τιμή έναρξης της πλειοδοσίας) ορίζεται το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 €).

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ίδιοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους ή εναλλακτικά να αποσταλούν με courier μέχρι 21/01/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. (τέλος προθεσμίας), στα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, κτίριο Παπαστράτου α' όροφος, γραφείο 9, στο Βόλο.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: α) Αίτηση, β) Δελτίο ταυτότητας, γ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, δ) Αντίγραφο μερίδας αρμόδιου υποθηκοφυλακείου για τον υποψήφιο μισθωτή ή εγγυητή.

Η τελική επιλογή θα γίνει με κριτήριο αφενός μεν τη συμφερότερη προσφορά, αφετέρου δε την τιμή και την ποιότητα των προσφερόμενων βασικών ειδών, ενώ θα αξιολογηθεί και η συναφής εμπειρία και το αξιόχρεο του ενδιαφερομένου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι η εγγύηση για την υπογραφή της μίσθωσης καθορίζεται κατ' ελάχιστο σε τρία μηνιαία μισθώματα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 24210 -74378 (κα Γ. Σιαπάτη).

 

Αίτηση συμμετοχής

Κατεβάστε σε PDF την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Φωτογραφίες χώρου εσωτερικού χώρου του κυλικείου

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του κυλικείου στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Π. Θ.

Βόλος, 13.12.2021

Αρ. πρωτ.: 3878

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες προσφορές και δυνατότητα προφορικής βελτίωσης μέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη, για την εκμίσθωση κυλικείου που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επί της οδού Τέρμα Ν. Τεμπονέρα στην Καρδίτσα και εμβαδού 64,00 περίπου τ.μ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 23/12/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:15 μ.μ. (ώρα προσέλευσης 12:00 - 12:15) στο κτήριο Τσικρίκη στον 1ο όροφο Γαμβέτα 6 και Ιάσονος, στο Βόλο.

Η εκμίσθωση είναι τριετής και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης της διάρκειάς της, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών κατ' ανώτατο όριο, με κοινή έγγραφη συμφωνία.

Κατώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος (τιμή έναρξης της πλειοδοσίας) ορίζεται το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 €).

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ίδιοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους ή εναλλακτικά να αποσταλούν με courier μέχρι 22/12/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. (τέλος προθεσμίας), στα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, κτίριο Παπαστράτου α' όροφος, γραφείο 9, στο Βόλο.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: α) Αίτηση, β) Δελτίο ταυτότητας, γ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, δ) Αντίγραφο μερίδας αρμόδιου υποθηκοφυλακείου για τον υποψήφιο μισθωτή ή εγγυητή.

Η τελική επιλογή θα γίνει με κριτήριο αφενός μεν τη συμφερότερη προσφορά, αφετέρου δε την τιμή και την ποιότητα των προσφερόμενων βασικών ειδών, ενώ θα αξιολογηθεί και η συναφής εμπειρία και το αξιόχρεο του ενδιαφερομένου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι η εγγύηση για την υπογραφή της μίσθωσης καθορίζεται κατ' ελάχιστο σε τρία μηνιαία μισθώματα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 24210 -74378 (κα Γ. Σιαπάτη).

 

Αίτηση συμμετοχής

Κατεβάστε σε PDF την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Φωτογραφίες χώρου εσωτερικού χώρου

Όψη 1

Όψη 2

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του κυλικείου στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Π. Θ.

Βόλος, 13.12.2021

Αρ. πρωτ.: 3877

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες προσφορές και δυνατότητα προφορικής βελτίωσης μέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη, για την εκμίσθωση δύο (2) κυλικείων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επί της οδού Β. Γρίβα 11-13 στην Καρδίτσα, εμβαδού 54 περίπου τ.μ. το καθένα στα κτίρια Α και Γ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 23/12/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. (ώρα προσέλευσης 11:15 - 11:30) στο κτήριο Τσικρίκη στον 1ο όροφο Γαμβέτα 6 και Ιάσονος, στο Βόλο.

Η εκμίσθωση είναι τριετής και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης της διάρκειάς της, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών κατ' ανώτατο όριο, με κοινή έγγραφη συμφωνία.

Κατώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος (τιμή έναρξης της πλειοδοσίας) ορίζεται το ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00€) και για τα δύο (2) κυλικεία.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ίδιοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους ή εναλλακτικά να αποσταλούν με courier μέχρι 22/12/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. (τέλος προθεσμίας), στα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, κτίριο Παπαστράτου α' όροφος, γραφείο 9, στο Βόλο.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: α) Αίτηση, β) Δελτίο ταυτότητας, γ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, δ) Αντίγραφο μερίδας αρμόδιου υποθηκοφυλακείου για τον υποψήφιο μισθωτή ή εγγυητή.

Η τελική επιλογή θα γίνει με κριτήριο αφενός μεν τη συμφερότερη προσφορά, αφετέρου δε την τιμή και την ποιότητα των προσφερόμενων βασικών ειδών, ενώ θα αξιολογηθεί και η συναφής εμπειρία και το αξιόχρεο του ενδιαφερομένου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι η εγγύηση για την υπογραφή της μίσθωσης καθορίζεται κατ' ελάχιστο σε τρία μηνιαία μισθώματα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 24210 -74378 (κα Γ. Σιαπάτη).

Αίτηση συμμετοχής

Κατεβάστε σε PDF την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Φωτογραφίες χώρου

Εσωτερικός χώρος κυλικείου,  Εξωτερικός χώρος κυλικείου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ορισμένου χρόνου για το Αγρόκτημα Πάου Αργαλαστής

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης ορισμένου χρόνου για αγροτικές εργασίες στο Αγρόκτημα Πάου Αργαλαστής που διαχειρίζεται η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».

 

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση.

 

Προθεσμία υποβολής φακέλου υποψηφιότητας έως την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Πολυτεχνικής Σχολής

Βόλος, 01.10.2021

Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας  στο Βόλο (δείτε εδώ)

Βόλος, 08.09.2021

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ν.Π.Ι.Δ. προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες προσφορές και δυνατότητα προφορικής βελτίωσης μέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη, για την αναδείξει μισθωτή του Κυλικείου της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 24/09/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα προσέλευσης 10:30 - 11:00) στο κτήριο Τσικρίκη στον 1ο όροφο Γαμβέτα 6 και Ιάσονος, στο Βόλο.

Το μίσθιο περιλαμβάνει α) ένα κυλικείο εμβαδού 37,45 τ.μ. που βρίσκεται στο ισόγειου του κτηρίου της Χωροταξίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Πεδίον Άρεως οδός Σέκερη 2 στο Βόλο και β) ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο σαν κυλικείο που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Πεδίον Άρεως.

Η εκμίσθωση είναι τριετής και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης της διάρκειάς της, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών κατ' ανώτατο όριο, με κοινή έγγραφη συμφωνία.

Κατώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος (τιμή έναρξης της πλειοδοσίας) ορίζεται το ποσό των χιλίων οχτακοσίων ευρώ (1.800,00 €).

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ίδιοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους, μέχρι 23/09/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ. (τέλος προθεσμίας), στα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, κτίριο Παπαστράτου α' όροφος, γραφείο 9.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: α) Αίτηση, β) Δελτίο ταυτότητας, γ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, δ) Αντίγραφο μερίδας αρμόδιου υποθηκοφυλακείου για τον υποψήφιο μισθωτή ή εγγυητή.

Η τελική επιλογή θα γίνει με κριτήριο αφενός μεν τη συμφερότερη προσφορά, αφετέρου δε την τιμή και την ποιότητα των προσφερόμενων βασικών ειδών, ενώ θα αξιολογηθεί και η συναφής εμπειρία και το αξιόχρεο του ενδιαφερομένου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι η εγγύηση για την υπογραφή της μίσθωσης καθορίζεται κατ' ελάχιστο σε τρία μηνιαία μισθώματα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 24210 -74378 (κα Γ. Σιαπάτη).

 

Κατεβάστε σε PDF το πλήρες αρχείο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ορισμένου χρόνου για το Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Πάου Αργαλαστής.

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας με απόφαση του Δ.Σ. της 52ης/26-05-2021 Συνεδρίασης, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Πάου  Αργαλαστής που διαχειρίζεται η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση.

 

Προθεσμία υποβολής φακέλου υποψηφιότητας έως την Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ορισμένου χρόνου για το Αγρόκτημα Πάου Αργαλαστής

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας μετά την απόφαση του Δ.Σ. της  52ης/26-05-2021 Συνεδρίασης, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης ορισμένου χρόνου για αγροτικές εργασίες στο Αγρόκτημα Πάου Αργαλαστής που διαχειρίζεται η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση.

 

Προθεσμία υποβολής φακέλου υποψηφιότητας έως την Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «Κάρολος Ογλ»

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την επιλογή Αναδόχου, (άρθρο 22/ iii του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΑΔΠ: Μέρος Ε΄- Κανονισμός Προμηθειών), για την εκτύπωση του βιβλίου «Κάρολος Ογλ» και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στον κλάδο των υπηρεσιών εκτύπωσης, να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση.

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών: μέχρι και την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επειγούσης φύσεως εγγράφων-δεμάτων & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier).

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση για την επιλογή Αναδόχου, (άρθρο 22/ iii του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΑΔΠ: Μέρος Ε΄- Κανονισμός Προμηθειών), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά και με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επειγούσης φύσεως εγγράφων-δεμάτων & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7.500€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση

Παράρτημα I

Παράρτημα ΙΙ

Παλαιότεροι Διαγωνισμοί