Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΦΕΚ

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Π.Θ ιδρύθηκε με το ΠΔ 156 (ΦΕΚ 81, τεύχος Α, 1/6/1987) ως ειδικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας.

Η οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4957/ 2022 (ΦΕΚ Α΄141/21-07-2022 - κεφάλαιο ΚΗ), του καταστατικού της και του Νόμου 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄104/13-06-2028) περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως εκάστοτε ισχύουν.  

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκφράζεται σε μια μόνο μετοχή που ανήκει ολόκληρη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Η εταιρεία διοικείται από επταμελές Δ.Σ. και αποτελείται από α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο, γ) Διευθύνοντα Σύμβουλο και γ) Τέσσερα μέλη

Τροποποίηση Καταστατικού (απόφαση Συνεδρίασης υπ΄αριθ. 5/18-07-2023 Συμβουλίου Διοίκησης Π.Θ.)

Τροποποίηση Άρθρου 3 Καταστατικού ΕΑΔΠ

Τροποποίηση Καταστατικού- Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Εφημερίς της κυβερνήσεως Εφημερίς της κυβερνήσεως
1ο ΦΕΚ Ιδρυτικό ΕΑΔΠ Τροποποίηση Καταστατικού ΕΑΔΠ