Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Υπεύθυνου Παραγωγής του Τυπογραφείου

Βόλος, 04/ 01/ 2023

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4559

Η ΕΑΔΠ-ΠΘ απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Υπεύθυνου Παραγωγής  του Τυπογραφείου του ειδικού Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».

Ο Υπεύθυνος Παραγωγής αναφέρεται στον Διευθυντή της ΕΑΔΠ-ΠΘ, είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του, τις σχέσεις με τους προμηθευτές και τους πελάτες της Εταιρίας, και την υλοποίηση των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που του ανατίθενται στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης (business plan) της ΕΑΔΠ-ΠΘ,  υπό την εποπτεία του Διευθυντή και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Η θητεία του τυπογράφου θα είναι 6μηνη (δοκιμαστική περίοδος) και μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΑΔΠ-ΠΘ μετά από αξιολόγηση.

Η αμοιβή καθώς και οι όροι της σύμβασης θα καθοριστούν από το Δ.Σ. της ΕΑΔΠ-ΠΘ.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης του Τυπογραφείου πρέπει να έχουν την ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν:

1) Πτυχίο Τεχνολόγου Γραφικών Τεχνών Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμου του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ και Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας της Αγγλικής Γλώσσας ή/και

2) Αποδεδειγμένη εμπειρία διοίκησης τουλάχιστον 10 (δέκα) ετών εκτυπωτικής μονάδας ή τυπογραφείου, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και καλή γνώση του συναλλακτικού κύκλου των πελατών και των προμηθευτών.

3) Εμπειρία τουλάχιστον 10 (δέκα) ετών στο χειρισμό των σύγχρονων μηχανημάτων γραφικών τεχνών, στην παραγωγή ψηφιακών εκτυπώσεων και εκτυπώσεων μεγάλου μεγέθους, καθώς και στο σχεδιασμό εντύπων και βιβλίων.

4) Ομαδικό πνεύμα, υψηλή προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος και να είναι προσανατολισμένοι στην επίτευξη αποτελεσμάτων.

Η θέση του Υπεύθυνου Παραγωγής του Τυπογραφείου είναι πλήρους απασχόλησης, όπως ορίζεται από την τρέχουσα εργατική νομοθεσία.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση γίνεται με αίτησή τους προς την ΕΑΔΠ-ΠΘ εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας σε 2 ημερήσιες εφημερίδες και την ιστοσελίδα της Εταιρίας (δηλαδή μέχρι 16/1/2023) και πρέπει να συνοδεύεται από:

1. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται τα προσόντα και τα στοιχεία του ενδιαφερομένου.

2. Αποδεικτικά των αναφερόμενων στο βιογραφικό σημείωμα προσόντων και στοιχείων, που έχουν αποκτηθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Οι τίτλοι σπουδών θα υποβληθούν σε επικυρωμένα αντίγραφα, προκειμένου δε για τίτλους σπουδών εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από τους αρμόδιους φορείς.

3. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

4. Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνουν α) ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή περιορισμοί  του άρθρου 8 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και β) ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί (για τους άνδρες).

Πληροφορίες για την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας μπορούν να αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα http://www.eadp.uth.gr/

Ο φάκελος υποψηφιότητας με την ένδειξη «Πρόσκληση ΕΑΔΠ-ΠΘ για τη θέση Υπεύθυνου Παραγωγής του Τυπογραφείου της «Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», ο οποίος θα περιλαμβάνει την αίτηση και τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλεται ιδιοχείρως ή με οποιοδήποτε μέσο ταχυμεταφοράς απευθείας στην Γραμματεία της Εταιρείας, Ιάσονος 62, Βόλος 38221, 2ος Όροφος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Γ. Σιαπάτη (τηλ.: 24210-74378)

 

Κατεβάστε σε PDF την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος