Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) μηνός, με αντικείμενο την καθαριότητα των χώρων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ειδικό Ν.Π.Ι.Δ., απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού μερικής απασχόλησης με αντικείμενο την καθαριότητα των χώρων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην πόλη του Βόλου και καλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Το αντικείμενο της θέσης είναι η καθαριότητα των χώρων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα Γαιόπολις στην πόλη της Λάρισας. Η παροχή υπηρεσίας καθαριότητας αφορά σε μια (1) εξάωρη βάρδια ημερησίως από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος θα περιλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην πρόσκληση παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ο οποίος θα υποβάλλεται ιδιοχείρως ή με οποιοδήποτε μέσο ταχυμεταφοράς απευθείας στα γραφεία της Εταιρείας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Βόλος 38221, Κτήριο Παπαστράτου, 1ος Όροφος, Γραφείο 9 μέχρι και τη λήξη διαδικασίας, ήτοι 26/02/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, έως την άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία. Αιτήσεις που θα κατατεθούν πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής δεν γίνονται αποδεκτές.

Κατεβάστε το αρχείο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εδώ

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση 1

Υπεύθυνη Δήλωση 2 (απευθύνεται σε άνδρες)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Γ. Σιαπάτη (τηλ.: 24210-74378)

Ετικέτες