Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Π.Θ.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διενήργησε τις σχετικές αξιολογήσεις των υποψηφίων για την επιλογή μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, με αντικείμενο την καθαριότητα των χώρων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην πόλη του Βόλου.

Η σειρά κατάταξης υποψηφίων μετά τη βαθμολόγηση των κριτηρίων σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στην από 10 Οκτωβρίου 2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων:

Α/Α Όνομα Επώνυμο
1 Γεωργία Λαλιά
2 Κερασία Δούλου
3 Μαρία- Ελένη Βαλσάμη
4 Γεωργία Γκαγκάκη
5 Ελένη Τσουμπέκου
6 Γεωργία Καλαντζή
7 Ελένη Νικολάου


Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Π.Θ., Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Βόλος 38221, κτήριο Παπαστράτου, 1ος Όροφος, Γραφείο 9 στην κα Γ. Σιαπάτη (τηλ.: 24210-74378) για τον αναλυτικό πίνακα βαθμολόγησής τους.

Βόλος, 10 Οκτωβρίου 2019

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, με αντικείμενο την καθαριότητα των χώρων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην πόλη του Βόλου».

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ειδικό Ν.Π.Ι.Δ., απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, με αντικείμενο την καθαριότητα των χώρων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην πόλη του Βόλου.

Η υποβολή των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται ή με οποιοδήποτε μέσο ταχυμεταφοράς απευθείας στα γραφεία της Εταιρείας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Βόλος 38221, Κτήριο Παπαστράτου, 1ος Όροφος, Γραφείο 9 μέχρι και τη λήξη διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι 18/10/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Γ. Σιαπάτη (τηλ.: 24210-74378)

Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση 1

Υπεύθυνη Δήλωση 2 (απευθύνεται σε άνδρες)

Ετικέτες