Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

Η ΕΑΔΠ – ΠΘ προκήρυξε στις 14-05-2019 ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση κυλικείου που βρίσκεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών στη Λαμία, διεύθυνση Παπασιοπούλου 2-4 και εμβαδού 77,17 περίπου τ.μ. Ο διαγωνισμός έγινε στις 23.05.2019 με τιμή εκκίνησης της πλειοδοσίας το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00 €). Στον διαγωνισμό κατέθεσαν προσφορές με σειρά σύμφωνη με τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής τους οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι.

  1. Παρασκευάς Οικονόμου
  2. Κώστας Λασπιάς
  3. ΚΟΙΣΠΕ «Ανεμώνη»

Μετά από αξιολόγηση των όρων της προκήρυξης και των προσφορών που κατατέθηκαν οι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται με την ακόλουθη σειρά

  1. Παρασκευάς Οικονόμου
  2. Κώστας Λασπιάς
  3. ΚΟΙΣΠΕ «Ανεμώνη»

Κατόπιν αυτών θα κληθεί ο κ. Παρασκευάς Οικονόμου για να υπογράψει συμβόλαιο με την ΕΑΔΠ- ΠΘ για την εκμίσθωση του κυλικείου στη Σχολή Θετικών Επιστημών, επί της οδού Παπασιοπούλου 2-4 στη Λαμία. Σε περίπτωση μη αποδοχής θα κληθεί ο επόμενος.

Βόλος 14 Μαΐου 2019,

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ»

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες προσφορές και δυνατότητα προφορικής βελτίωσης μέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη, για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας Π.Θ. που βρίσκεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών στη Λαμία, διεύθυνση Παπασιοπούλου 2-4 και εμβαδού 77,17 περίπου τ.μ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 23.05.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα προσέλευσης 09:30 – 10:00) στην Αίθουσα Συνεδριάσεων στον 4ο όροφο του κτηρίου Παπαστράτου, στο Βόλο, Αργοναυτών και Φιλελλήνων.

Η εκμίσθωση είναι τριετής και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης της διάρκειάς της, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών κατ’ ανώτατο όριο, με κοινή έγγραφη συμφωνία.

Κατώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος (τιμή έναρξης της πλειοδοσίας) ορίζεται το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00 €).

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ίδιοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους, ή εναλλακτικά να αποσταλούν με courier μέχρι 22.05.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. (τέλος προθεσμίας), στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, κτήριο Παπαστράτου Α’ όροφος, γραφείο 9, Βόλος, Τ.Κ. 38221. Οι φάκελοι που θα κατατεθούν πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής δεν γίνονται αποδεκτοί.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: α) Αίτηση, β) Δελτίο ταυτότητας, γ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, δ) Αντίγραφο μερίδας αρμόδιου υποθηκοφυλακείου για τον υποψήφιο μισθωτή ή εγγυητή.

Η τελική επιλογή θα γίνει με κριτήριο αφενός μεν τη συμφερότερη προσφορά, αφετέρου δε την τιμή και την ποιότητα των προσφερόμενων βασικών ειδών, ενώ θα αξιολογηθεί και η συναφής εμπειρία και το αξιόχρεο του ενδιαφερομένου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι η εγγύηση για την υπογραφή της μίσθωσης καθορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία μηνιαία μισθώματα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 24210 -74378 (κα Γ. Σιαπάτη).

Κατεβάστε το πλήρες αρχείο της πρόσκλησης εδώ

Ετικέτες